institutionsakkreditering

Genakkrediteringsprocessen for Aalborg Universitet

I juni 2016 gav Akkrediteringsrådet universitetet en betinget positiv akkreditering. Det betyder, at Aalborg Universitet inden for to år skal igennem en opfølgende genakkreditering, der vil afdække, om universitetets kvalitetssikringssystem til den tid har nået et niveau, der berettiger til en positiv institutionsakkreditering.

Processen for genakkreditering:
 

Dato

Aktivitet

November 2016 Akkrediteringspanelet sendes i høring på AAU
16. august 2017 AAU's frist for afsendelse af supplerende selvevalueringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution
26. september 2017 Panelets indledende møde med rektor, prorektor og prodekaner for uddannelse
27.-28. september 2017 Audit trails udvælges og AAU modtager de endelige audit trails d. 28. september 
27. oktober 2017 AAU indsender dokumentationsmateriale til audit trails til Danmarkls Akkrediteringsinstitution
20.-22. november 2017 Panelbesøg på AAU
1. marts 2018 Akkrediteringspanelets rapportudkast sendes i høring på AAU (i 15 arbejdsdage)
20.-21. juni 2018 Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om institutionsakkreditering af AAU

Institutionsakkreditering af Aalborg Universitet

INDSENDELSE AF RAPPORT

Aalborg Universitet  indsendte d. 16. august 2017 den supplerende selvevalueringsrapport. Rapporten er et supplement til den første rapport, som Aalborg Universitet sendte til Danmarks Akkrediteringsinstitution i 2015 i forbindelse med den første akkrediteringsproces. Den supplerende rapport indeholder hovedsageligt en beskrivelse af de mange tiltag, som universitetet har foretaget for imødegå akkrediteringspanelets kritik fra juni 2016.

Læs Aalborg Universitets supplerende selvevalueringsrapport her
 

FØRSTE PANELBESØG

Panelets første besøg er d. 26. september 2017, hvor de vil mødes med rektoratet og fakulteternes prodekaner for uddannelse. 

Med afsæt i første panelbesøg besøg og den supplerende selvevalueringsrapport udvælger panelet d. 28. september 2017 en række emnebestemte audit trails. Disse audit trails vil være udgangspunktet for panelets andet besøg. 

Se de udvalgte audit trails her
 

ANDET PANELBESØG

Panelets andet besøg vil være d. 20.-22. november, hvor første besøgsdag er på Campus København og de to sidste dage er på Campus Aalborg. På dette andet besøg vil panelet mødes med ledere, undervisere og studerende samt eksterne faglige eksperter og aftagere, der har relation til de uddannelser, der er udpeget til at indgå i de fastsatte audit trails. Møderne har til formål at give panelet et grundlag for at kunne vurdere, om kvalitetssikringssystemet og de beskrevne processer er velfungerende i praksis. 

Se programmet for panelets andet besøg her
 

HØRING

På baggrund af akkrediteringspanelets analyse og vurdering af det samlede dokumentationsmateriale (herunder universitetets supplerende selvevalueringsrapport, de forskellige møder under de to besøg og audit trails), foretager panelet en vurdering af Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem og praksis på de områder, der under sidste akkrediteringsproces gav endledning til en betinget institutionsakkreditering. Panelet sender deres akkrediteringsrapport i høring på Aalborg Universitet fra den 1. marts 2018 og 15 arbejdsdage frem.
 

AFGØRELSE

Med afsæt i panelets akkrediteringsrapport træffer Akkrediteringsrådet afgørelse om institutionsakkreditering af Aalborg Universitet d. 20.-21. juni 2018.

første proces af en institutionsakkreditering er det muligt at få tildelt en betinget akkreditering, men i en efterfølgende genakkrediteringsproces vil institutionen kun have mulighed for at få enten en positiv institutionsakkreditering eller afslag på institutionsakkreditering. Afgørelserne har følgende konsekvenser: 

Positiv akkreditering: Universitetet har mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser. Uddannelsesakkreditering bortfalder.

Afslag: Universitetet kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.