Akkreditering af uddannelser


Formål 

Akkreditering skal sikre høj kvalitet på de danske videregående uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser og udbud. Det sker gennem en faglig vurdering af, om institutionen eller uddannelsen lever op til en række standarder for relevans, vidensbasering, niveau, tilrettelæggelse og et velfungerende internt kvalitetssikringssystem.

Danmark fik den 1. juli 2013 en ny akkrediteringslov, der medførte markante ændringer i systemet til akkreditering og kvalitetssikring af de danske videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Der er idag følgende former for akkreditering:
 

Institutionsakkreditering

Hvor det tidligere akkrediteringssystem alene fokuserede på de enkelte uddannelser og udbud, indeholder det nye akkrediteringssystem også institutionsakkreditering, hvor det er hele den enkelte uddannelsesinstitution, der akkrediteres. Institutionsakkreditering giver institutionerne forenkling, større decentralt ansvar for kvaliteten af deres uddannelser og større frihed og flere muligheder, blandt andet i forhold til at oprette nye uddannelser og justere eksisterende.

Der kan læses mere om Aalborg Universitets institutionsakkrediteringsproces her.


Uddannelsesakkreditering

En uddannelsesakkreditering undersøger, om en uddannelses relevans og kvalitet er i overensstemmelse med centralt fastlagte kriterier. På den måde sikrer akkreditering en høj kvalitet af uddannelserne og sikrer samtidig, at den eksterne akkreditering sker på et ensartet grundlag.
Uddannelsesakkreditering fortsætter i en overgangsfase, mens institutionsakkreditering indfases.

Afgørelserne om uddannelsesakkreditering kan findes på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Link til afgørelser vedr. Aalborg Universitets uddannelser:

Humanistiske uddannelser

Samfundsvidenskabelige uddannelser

Naturvidenskabelige uddannelser

Sundhedsvidenskabelige uddannelser

Tekniske uddannelser 

Teknisk videnskabelige uddannelser
 

Prækvalifikation af nye uddannelser

Alle nye uddannelser skal gennem en prækvalifikation i regi af ministeriet og godkendes her forud for en eventuel akkrediteringsprocessen.

Der kan læses mere om prækvalifikation her.
 

Der kan læses mere om akkreditering på Danmarks Akkrediteringsinstitutions hjemmeside.