Evalueringer og undersøgelser

Aalborg Universitet laver systematiske undersøgelser, der belyser en række centrale spørgsmål vedrørende de studerendes oplevelse af undervisningen, opbygning og indhold af semestret og uddannelsens forløb. Endvidere undersøges de studerendes oplevelse af studiemiljøet (studiemiljøundersøgelsen) samt sammenhængen mellem den gennemførte uddannelse og de færdige dimittenders erfaringer på arbejdsmarkedet (dimittendundersøgelsen).

Undersøgelsernes resultater indgår som ledelsesinformation i det løbende kvalitetsarbejde på Aalborg Universitet. Du kan læse mere om de forskellige undersøgelser i det nedenstående.

 • +

  Evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

  Al undervisning på universitetets uddannelser evalueres af de studerende. Derudover evaluerer de studerende hele semesteret og hele uddannelsen og progressionen heri.

  Systematiske evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser er et afgørende parameter med henblik på at sikre de studerendes indflydelse på og input til udviklingen af kvaliteten i deres uddannelse, ligesom evalueringerne sammen med andre data udgør vigtig ledelsesinformation.

  Du kan finde studienævnenes semester- og uddannelsesevalueringer samt planer for evalueringer her

 • +

  Studiemiljøundersøgelser

  Studiemiljøet sætter rammerne for studerendes dagligdag og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og dertilhørende forbedringspotentialer er de studerende.

  Systematisk indsamling af viden om studiemiljøet foregår på flere forskellige måder:

  • Decentrale undersøgelser: Vurderinger af studiemiljøet indgår som en del af de semesterevalueringer, som de studerende får tilsendt efter hvert endt semester. Her skal de studerende vurdere det psykiske, æstetiske og fysiske studiemiljø. Resultaterne fra evalueringerne behandles i uddannelsernes studienævn, der efterfølgende skal sikre, at resultaterne inddrages i planlægningen af det efterfølgende semester og den generelle udvikling af uddannelsen.  
  • Centrale undersøgelser: Universitetet supplerer de decentrale målinger med en central måling til alle studerende med særligt udvalgte spørgsmål, der bl.a. omhandler studiemiljøet. De enkelte områder kan være udvalgt på baggrund af særlige fokusområder, som ledelsen vurderer, er centrale at ’tage temperaturen på’, eller det kan være et ønske om at vide, hvordan de studerende har taget imod de forbedringstiltag, der er iværksat på tværs af uddannelserne. De centrale målinger er tidligere foretaget i 2011, 2013, 2014 og 2016.

  Du kan læse mere om de centrale studiemiljøundersøgelser her.  Tidligere centrale Studiemiljøundersøgelser

 • +

  Dimittendundersøgelser

  Dimittendundersøgelserne afdækker dimittendernes beskæftigelsesmønstre efter endt studie, deres vurdering af uddannelsens kvalitet og meget mere. Viden fra disse undersøgelser leveres til uddannelsesledelserne på Aalborg Universitet, der benytter resultaterne i forbindelse med selvevaluering og kvalitetssikring af uddannelserne. Dimittendundersøgelserne udarbejdes på uddannelses-, fakultets-, campus- og institutionsniveau.

  Du kan finde dimittendundersøgelserne her