institutionsakkreditering

Institutionsakkreditering af Aalborg Universitet

FORMÅL MED INSTITUTIONSAKKREDITERING

Med overgangen fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering placeres ansvaret for uddannelsernes kvalitet tydeligt hos institutionen og institutionsledelsen selv. Institutionen skal på den baggrund have etableret et kvalitetssystem, der afspejler institutionen. Kvalitetssystemet skal være velbeskrevet, veldokumenteret og fungere i det daglige arbejde.

Akkrediteringens sigte er at afdække, om Aalborg Universitet samlet set har et etableret kvalitetssystem, der er i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans.
 

AFGØRELSE

Danmarks Akkrediteringsråd har på et møde den 21. juni 2018 tildelt Aalborg Universitet en positiv institutionsakkreditering. Akkrediteringsrådet traf afgørelse om institutionsakkreditering af Aalborg Universitet på baggrund af en akkrediteringsrapport skrevet af det panel, der har været nedsat til at foretage den faglige vurdering af Aalborg Universitets kvalitetssystem. 

Læs afgørelsesbrevet og institutionsakkrediteringsrapporten for Aalborg Universitet her

Læs den engelske version af afgørelsesbrevet her

Den positive institutionsakkreditering betyder, at universitetet har mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, samt foretage justering af eksisterende uddannelser. Uddannelsesakkreditering bortfalder.
 

Proces

Processen frem mod instituionsakkrediteringen af Aalborg Universitet blev igansat i 2015, og i juni 2016 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om en betinget positiv akkreditering for Aalborg Universitet. Panelet, som var på besøg på universitetet, vurderede, at kvalitetssystemet i store træk var velfungerende med en tydelig organisering forankret i den eksisterende organisations- og beslutningsstruktur, samt at der er en stærk evalueringskultur på universitetet. Desuden var panelet positive over for universitetets arbejde med PBL-modellen. Du kan læse mere om første instiutionsakkrediteringsproces her

Efter modtagelsen af afgørelsesbrevet har Aalborg Universitet arbejdet målrettet med at forbedre de forhold, der ligger til grund for den betingede positive akkreditering. Nye politikker og procedurer i forhold til at forbedre det eksisterende kvalitetssystem er løbende blevet udviklet, drøftet og revideret. I det nedenstående kan du læse om genakkrediteringsprocessen, der ledte frem mod den positive akkreditering af Aalborg Universitet. 

Genakkrediteringsprocessen for Aalborg Universitet

I juni 2016 gav Akkrediteringsrådet universitetet en betinget positiv akkreditering. Det betød, at Aalborg Universitet inden for to år skulle igennem en opfølgende genakkreditering, der ville afdække, om universitetets kvalitetssystem til den tid havde nået et niveau, der berettiger til en positiv institutionsakkreditering.
 

INDSENDELSE AF RAPPORT

Aalborg Universitet  indsendte d. 16. august 2017 den supplerende selvevalueringsrapport. Rapporten er et supplement til den første rapport, som Aalborg Universitet sendte til Danmarks Akkrediteringsinstitution i 2015 i forbindelse med den første akkrediteringsproces. Den supplerende rapport indeholder hovedsageligt en beskrivelse af de mange tiltag, som universitetet har foretaget for imødegå akkrediteringspanelets kritik fra juni 2016.

Læs Aalborg Universitets supplerende selvevalueringsrapport her
 

FØRSTE PANELBESØG

Panelets første besøg var d. 26. september 2017, hvor de mødtes med rektoratet og fakulteternes prodekaner for uddannelse. 

Med afsæt i første panelbesøg besøg og den supplerende selvevalueringsrapport udvalgte panelet d. 28. september 2017 en række emnebestemte audit trails. Disse audit trails var udgangspunktet for panelets andet besøg. 

Se de udvalgte audit trails her
 

ANDET PANELBESØG

Panelets andet besøg var d. 20.-22. november, hvor første besøgsdag blev afholdt på Campus København og de to sidste dage var på Campus Aalborg. På dette andet besøg mødtes panelet med ledere, undervisere og studerende samt eksterne faglige eksperter og aftagere, der har relation til de uddannelser, der var udpeget til at indgå i de fastsatte audit trails. Møderne havde til formål at give panelet et grundlag for at kunne vurdere, om kvalitetssystemet og de beskrevne processer er velfungerende i praksis. 

Se programmet for panelets andet besøg her
 

HØRING

På baggrund af akkrediteringspanelets analyse og vurdering af det samlede dokumentationsmateriale (herunder universitetets supplerende selvevalueringsrapport, de forskellige møder under de to besøg og audit trails), foretog panelet en vurdering af Aalborg Universitets kvalitetssystem og praksis på de områder, der under sidste akkrediteringsproces gav anledning til en betinget institutionsakkreditering. Panelet sendte deres akkrediteringsrapport i høring på Aalborg Universitet fra den 1. marts 2018 og 15 arbejdsdage frem.
 

AFGØRELSE

Med afsæt i panelets akkrediteringsrapport tildelte Akkrediteringsrådet Aalborg Universitet en positiv institutionsakkreditering på rådets møde d. 21. juni 2018. 

Læs afgørelsesbrevet og institutionsakkrediteringsrapporten for Aalborg Universitet her

Læs den engelske version af afgørelsesbrevet her