AAU logo

Organisering af kvalitetsarbejde

Hvert enkelt ledelsesniveau har et ansvar i relation til implementering og udvikling af universitetets kvalitetssystem. Alle niveauer samt de studerende har desuden et selvstændigt ansvar som kvalitetsaktører, dvs. konkrete opgaver i kvalitetssystemet. 

I det nedenstående kan du læse om de forskellige roller og ansvar, som kvalitetsaktørerne primært har iht. Aalborg Universitets organisering af kvalitetsledelse af uddannelser. Listerne er ikke udtømmende og udvikles løbende.

 • +

  Bestyrelsen

  Bestyrelsen er ansvarlig for at:

  • Universitetets forskning og uddannelse overordnet udvikles løbende og at universitetet giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau.
  • Behandle kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser systematisk og løbende i bestyrelsen.
  • ​Drøfte den årlige afrapportering fra rektoratet.
 • +

  Rektoratet

  Rektoratet er ansvarlige for at:

  • Have det overordnede politiske ansvar for kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.
  • Drøfte og godkende ansøgninger om sammenlægning, udvikling af nye uddannelser og lukning af uddannelser.
  • Behandle kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser systematisk og løbende i direktionen, i Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling, Det Strategiske Uddannelsesråd samt Studiemiljørådet.
  • Behandle kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser systematisk og løbende på rektors møder med studieledere og institutledere herunder bl.a. gennemgang af relevante nøgletal.
  • Behandle fakulteternes årlige uddannelsesberetninger på direktionsmøde.
  • Udarbejde årlig status vedr. kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne på Aalborg Universitet til bestyrelsen.
  • Sikre udvikling af Aalborg Universitets kvalitetssystem.
  • Sikre at det administrative system leverer tilstrækkelig administrativ service til kvalitetssikring og -udvikling af Aalborg Universitets uddannelser, herunder at der er IT-understøttelse af de enkelte processer.
 • +

  Dekanatet

  Dekanatet har ansvar for at: 

  • Sikre at alle uddannelser på det respektive fakultet kvalitetssikres og -udvikles, samt at der er sammenhæng mellem universitetets overordnede strategi, fakulteternes strategier samt institutternes og studienævnenes respektive strategier.
  • Indstille grænseværdier for nøgletal for kvalitet og relevans til godkendelse hos prorektor fir uddannelse. Grænseværdierne angiver, hvornår bestemte forhold kræver handling.
  • Drøfte og behandle kvalitetspolitikken og dens udmøntning løbende og systematisk på dekanatets møder med studieledere og studienævnsformænd.
  • Afholde opstartsmøder i forbindelse med selvevalueringsprocessen.
  • Afholde handlingsplansmøder i selvevalueringsprocessen med deltagelse af dekanat, institutleder, studienævnsformand, studieleder samt evt. øvrige relevante institutledere med henblik på at sikre sammenhæng og koordination af den uddannelsesstrategiske retning på alle niveauer i organisationen samt endeligt godkende ansvarsfordeling og milepæle for de i handlingsplanen beskrevne handlinger.
  • Udmønte og monitorere 'Politik for bemanding af uddannelser' på eget fakultet – herunder at udfærdige et udmøntningsnotat af politikken med udgangspunkt i principperne for bemanding samt godkende statusnotater for bemanding.
  • Samle op på studiemiljøudfordringer i samarbejde med Campus Service (CAS) samt sikre udfærdigelse af procedure for opsamling på decentrale studiemiljøudfordringer.
  • Afholde årligt møde med institutledere og/eller evt. viceinstitutledere, studieledere og studienævnsformænd hvor resultaterne af studienævnsrapporterne (nøgletal) drøftes og evt. fælles strategiske tiltag besluttes.
  • Udarbejde uddannelsesberetning til direktionen på baggrund af nøgletal og aktuelle selvevalueringer for de enkelte uddannelser.
  • Legalitetskontrollere og godkende studieordninger efter indstilling fra studienævnene.
  • Fastsætte den strategiske udvikling af fakultetets uddannelsesportefølje herunder forslag om nye uddannelser, sammenlægning af uddannelser og lukning af uddannelser til prorektors godkendelse.
  • Kvalitetssikre ansøgninger om nye uddannelser og sammenlægning af uddannelser inden fremsendelse til styrelsen.
  • Sikre udvikling af Aalborg Universitets kvalitetssystem.
  • Orientere og samarbejde med studienævn, studieleder, institutleder og rektorat.
 • +

  Institutlederen

  Institutlederen har ansvar for: 

  • Sikre sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.
  • Sikre nødvendige ressourcer til arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling.
  • Sikre at rammerne for Aalborg Universitets kvalitetssystem følges på de underliggende uddannelser, herunder at koordinere instituttets kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter.
  • Nedsætte, sammensætte af og afholde systematiske møder med aftagerpaneler.
  • Afholde selvevalueringsmøde samt sikre inddragelse og forventningsafstemning med aftagere og eksterne eksperter i forbindelse med selvevalueringsarbejdet samt udarbejde referat.
  • Sikre udarbejdelse og kvalitetssikring af selvevalueringsrapport.
  • Koordinere og sikre opfølgning på studienævnsrapporter og selvevalueringsrapporter samt udarbejdelse af og opfølgning på selvevalueringshandlingsplaner, inklusiv årlig opfølgning ift. statusrapporter.
  • Sikre at bl.a. information fra censorer og censorformandskaber, dimittendundersøgelsen og aftagerpaneler anvendes i kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.
  • Sikre at der er udarbejdet planer for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser jf. universitetets procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser.
  • Gennemføre og følge op på de studerendes evaluering af undervisning, semestre og uddannelser og studiemiljø ved at iværksætte tiltag, der kan løse problemstillinger identificeret gennem evalueringerne i samarbejde med studienævnsformænd, studieleder og dekanat.
  • Sikre udarbejdelse af handlingsplaner for studienævnet i samarbejde med studieleder, studienævnsformanden og næstformanden for studienævnet på baggrund af selvevalueringsrapporten og selvevalueringsmødet. Udarbejde en årlig statusrapport til fakultetet. Sikre at handlingsplanen er koordineret ift. universitetets, fakultetets og de involverede institutters relevante strategier.
  • Afdække efterspørgsel på samt vurdere robusthed og bæredygtighed i uddannelser med henblik på oprettelse, lukning, sammenlægning eller anden udvikling af instituttets uddannelser. Sikre udarbejdelse af ansøgninger osv. i relation til udvikling af uddannelsesporteføljen.
  • I samarbejde med studieleder, studienævn og evt. øvrige institutledere at sikre en relevant og kvalitetsbevidst bemanding af universitetets uddannelser på de enkelte semestre jf. principperne for bemanding af uddannelserne på Aalborg Universitet samt sikre udarbejdelse af statusnotater for bemanding.
  • Udarbejde og implementere politik for systematisk pædagogisk kompetenceudvikling af instituttets undervisere herunder bl.a. udarbejdelsen af en decentral politik for instituttets systematiske kompetenceudvikling af VIP’er og DVIP’er.
  • Udvikle undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer, så undervisningen formidles på bedst mulig måde både fagligt, pædagogisk og didaktisk. Dette drøftes bl.a. ved MUS-samtaler på baggrund af undervisningsportfolio og andet.
  • Sikre at underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer herunder sikre, at der er sammenhæng mellem forskningens indhold og uddannelsens læringsmål.
  • Afholde årlige trilaterale uddannelsesmøder med studieleder og studienævnsformand/-formænd om bemandings- og stillingsplanlægning og andre strategiske uddannelsesspørgsmål.
  • Bidrage til at sikre synlighed og tilgængelighed i vejledningsindsatsen til de studerende.
  • Bidrage til udvikling af Aalborg Universitets kvalitetssystem.
  • Orientere og samarbejde med studienævn, studieleder og dekanat.
 • +

  Studielederen

  Studielederen har ansvar for at:

  • I samarbejde med studienævnene at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.
  • Rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til de uddannelser, som studielederen er ansvarlig for, jf. principperne for bemanding af uddannelserne på Aalborg Universitet.
  • Medvirke til løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå.
  • Bidrage til selvevalueringsprocessen, herunder bidrage til udarbejdelse af selvevalueringsrapport og handlingsplan samt opfølgning herpå.
  • Bidrage til studieordningsændringer ud fra den viden, som akkumuleres om uddannelserne i samspil med fagmiljøer, studieleder og fakulteter.
  • Bidrage til vejledningsindsatsen til de studerende.
  • Godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.
  • Bidrage til udvikling af Aalborg Universitets kvalitetssystem.
  • Orientere, inddrage og samarbejde med studienævn, institutledelse og dekanat.
 • +

  Studienævnet

  Studienævnet har ansvaret for at:

  • Sikre det daglige kvalitetsarbejde bl.a. ved at sikre behandling, dokumentation og opfølgning på censorformandskabernes årsrapporter, nøgletal vedr. uddannelserne, dimittendundersøgelse, undervisnings-, semester- og uddannelsesevaluering, studiemiljø, frafaldstruede studerende som led i monitoreringen af de otte kvalitetsområder.
  • Sikre udarbejdelse, godkendelse og formidling af semesterbeskrivelser herunder plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen således det sikres, at semesteret er beskrevet og forløber i overensstemmelse med studieordningen. I samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf.
  • Forestå vejledning af studerende, der har modtaget mail om vejledningstilbud, hvis de er frafaldstruede.
  • Foretage studieordningsændringer ud fra den viden, som akkumuleres om uddannelserne i samspil med fagmiljøer, studieleder og fakulteter.
  • Bidrage til selvevalueringsprocessen, herunder bidrage til udarbejdelse af selvevalueringsrapport og handlingsplan samt opfølgning herpå bl.a. i forbindelse med den årlige opfølgning i forhold til studienævns- og statusrapport.
  • I samarbejde med institutleder/-e og studieleder sikre en relevant og kvalitetsbevidst bemanding af universitetets uddannelser på de enkelte semestre jf. principperne for bemanding af uddannelserne.
  • Bidrage til vejledningsindsatsen vedrørende studiestart og gennemførelse på Aalborg Universitet samt kvalitetssikring af vejledningsindsatsen. Bidrage til at sikre synlighed og tilgængelighed af vejledningsindsatsen.
  • Bidrage til udvikling af Aalborg Universitets kvalitetssystem.
  • Orientere, inddrage og samarbejde med studieleder, institutledelse og dekanat.
 • +

  Studerende

  Der indgår studerende som en del af kvalitetssikring og -udvikling af kvalitetsystemet ved at:

  • Deltage i evaluering af undervisning, semestre og uddannelser.
  • Deltage i studienævn og studieråd.
  • Deltage i selvevalueringsmøder.
  • Deltage i dekanernes studenterpaneler.
  • Deltage i møder med rektor hver anden uge.
  • Deltage i udviklingen af kvalitetssystemet, bl.a. ved repræsentation i Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. 

Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling
 

Aalborg Universitet har nedsat Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling, der har det overordnede formål at sikre det systematiske arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af Aalborg Universitets uddannelser. Du kan læse mere om rådet her.

AAU Kvalitetsnetværk


AAU Kvalitetsnetværk er et uformelt netværk der overordnet har til formål via videndeling at arbejde mod en fælles forståelse for og indsigt i kvalitetsarbejde udført på alle niveauer på Aalborg Universitet. Du kan læse mere om udvalget her.