Organisering af kvalitetsledelse

"Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet" fastlægger sammen med "Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet" de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

Aalborg Universitet arbejder for en sammenhængende kvalitetsorganisation med væsentligt fokus på og en klar rollefordeling i forhold til centrale og decentrale forpligtelser og ansvar vedrørende kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

Forpligtelserne vedrørende organisationens arbejde med kvalitetssikring og -udvikling er eksplicit formuleret i "Bekendtgørelsen af lov om universiteter" (Universitetsloven) (LBK nr. 261 af 18/03/2015) samt i "Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet".

Ansvar for det daglige kvalitetsarbejde

Ansvaret for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling på Aalborg Universitet er placeret på og fordelt mellem alle ledelsesniveauer i organisation (rektoratet, dekanerne, institutlederne, studielederne og studienævnene). Disse er ansvarlige for i samspil at sikre og udvikle universitetets uddannelser. Aalborg Universitet vil derfor kontinuerligt arbejde på at sikre kvaliteten og udvikle universitetets uddannelser på tværs af hele organisationen omfattende alle organisationens medarbejdere og studerende.


Rektoratet og direktionen

Det overordnede politiske ansvar for kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser er forankret i rektoratet, hvorved det sikres, at kvalitetssikring og -udvikling er koordineret og samordnet på højeste ledelsesmæssige niveau.

Et formål med forankringen i den øverste ledelse er, at universitetet sikrer en løbende opmærksomhed på nye nationale og internationale krav til kvalitetssikring og -udvikling på øverste niveau.

Rektoratet ønsker at sikre et systematisk og kontinuerligt fokus på kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsesområdet, som medvirker til at sikre, at emnet kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser dagsordenssættes i ledelsen.

Det kontinuerlige arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne forankret i rektorat og direktion skal sikre en kvalitetskultur samtidig med, at der løbende foretages monitorering og evaluering af, om universitetet som helhed lever op til lovgivningsmæssige og ministerielle krav.
 

Prorektor for uddannelse

Prorektor for uddannelse har kompetence til at udøve faglig ledelse inden for uddannelsesområdet, kompetence til at repræsentere området udadtil samt kompetence til at udtale sig på universitetets vegne, jf. delegation fra rektor.


Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren har ansvaret for, at det administrative system leverer tilstrækkelig administrativ service til kvalitetssikring og -udvikling af Aalborg Universitets uddannelser, herunder at der er IT-understøttelse af de enkelte processer samt tilstrækkelige monitoreringssystemer, der inden for fastsatte tidsfrister muliggør datagenerering af nøgletal for universitetets uddannelser.


Dekanerne

Dekanerne ved Aalborg Universitet varetager jf. §11 stk.1 i 'Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet’ ”ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhængen mellem fakultetets forskning, uddannelse og myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder”.

Dekanerne har det overordnede ansvar for, at alle uddannelser på det respektive fakultet kvalitetssikres og -udvikles, samt at der er sammenhæng mellem universitetets overordnede strategi, fakulteternes strategier samt institutternes og studienævnenes respektive strategier.

Fakulteternes akademiske råd har jf. §214 i ’Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet’ ”ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave: 9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved fakultetet".
 

Institutledelserne

Institutlederne ved Aalborg Universitet varetager og sikrer jf. § 13, stk. 3 i ’Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet’:

”kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning”.

Institutlederne har ansvaret for at levere forskningsbaseret undervisning samt for at sikre undervisernes faglige og pædagogiske udvikling samt studiemiljøet.

Det enkelte institutråd fungerer jf. § 22 nr. 1 og 3 i ’Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet’ som rådgivende organ for institutlederen og har til opgave at ”godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på fakultetsniveau (..) (og) at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet” i samarbejde med og under ledelse af institutlederne.


Studieledelserne

Studielederne ved Aalborg Universitet varetager jf. § 15 stk.1 i ’Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet’ følgende opgaver:

”Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnets sager (...) (og jf. punkt 5) koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter.”

§ 17 stk. 4.: ”Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.”

Aalborg Universitets studieledere er ansvarlige for universitetets skoler. En skole består af et antal studienævn med fagligt beslægtede uddannelser. Studielederne har ansvaret for den enkelte skole og dens aktiviteter.

Det betyder, at studielederne har ansvaret for:

 •  at koordinere skolens kvalitetssikrings og -udviklingsaktiviteter.
 • at alle uddannelser under skolen efterlever universitetets kvalitetssikrings og -udviklingsprocedurer.

Som det fremgår af ovenstående er ansvaret for overholdelse af de interne procedurer, som er en del af det samlede kvalitetssikrings- og udviklingssystem på Aalborg Universitet, placeret hos studielederne. Studielederne har kompetence til at få optaget punkter på studienævnenes mødedagsordenener og kan på den baggrund bede studienævnene om at forholde sig til relevante spørgsmål. Placeringen af ansvaret hos studielederne skal ses i lyset af, at studielederne har faglig rådighed over studienævnssekretariaterne, som er knyttet sammen i den konkrete skole.

Studierådene fungerer jf. §23 i 'Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet' som rådgivende organ for studielederen og skolen. Studierådet består af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole. Studierådet og dets medlemmer har et selvstændigt ansvar for at løse studierådsopgaverne, herunder at bidrage til den koordinering af kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteterne, som studielederen er ansvarlig for. Studierådet har til opgave:

 • At styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn.
 • At udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling.
 • At udtale sig til studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf.
 • At rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen.
 • At udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og at drøfte forhold, som studielederen forelægger studierådet.


Studienævnene og studienævnsformændene

Studienævnene og studienævnsformændene har jf. § 18, stk. 4 i "Bekendtgørelsen af lov om universiteter" (Universitetsloven)(LBK nr. 261 af 18/03/2015) til opgave at kvalitetssikre og kvalitets uddannelse og undervisning.

I ’Vedtægten for den selvejende institution Aalborg Universitet’ er ansvaret beskrevet som følger i § 25, stk.1:

"Studienævnene har til opgave, at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse, og undervisning, herunder at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder".

Studienævnene har ansvaret for kvaliteten i de enkelte uddannelser, der hører til under studienævnene i samarbejde med det relevante fakultet. Overordnet er det studienævnsformændene, der i samarbejde med studielederne er ansvarlige for det daglige kvalitetssikrings og -udviklingsarbejde jf. politikker og procedurer.

Aalborg Universitets kvalitetssikrings- og udviklingsorganisation på uddannelsesområdet

I arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne har direktionen etableret et råd for kvalitetssikring og -udvikling samt et strategisk uddannelsesråd. Rådene fungerer som rådgivende organ for prorektor for uddannelse, som i kraft af sin kompetence (delegation af ansvaret for uddannelsesområdet fra rektor) og på baggrund af input fra og sparring med rådene træffer endelige beslutninger i rådenes sager.
 

Rådet for kvalitetssikring og -udvikling

Rådet for kvalitetssikring og -udvikling består af:

 • Prorektor for uddannelse (formand)
 • Prodekanerne for uddannelse fra alle fakulteter
 • Studiechefen
 • Leder af Kvalitetsenheden i Studieservice
 • Studenterrepræsentanter 
 • Prorektors uddannelsesrådgiver deltager i møderne som observatør

Rådet har det overordnede formål at sikre det systematiske arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af Aalborg Universitets uddannelser. Rådet for kvalitetssikring og -udvikling varetager Aalborg Universitets interesser indenfor området med det formål, at der arbejdes mod fælles procedurer og politikker, der giver værdi for universitetet på tværs af de organisatoriske enheder.

Rådets opgaver:

 • Monitorering af, at Aalborg Universitet lever op til gældende love og regler vedrørende kvalitetssikring på uddannelsesområdet
 • Sikring af kontinuerlig kvalitetsudvikling og opdatering af kvalitetssikrings- og udviklingsstrategier, procedurer og politikker, der omfatter universitetet som helhed
 • Evaluering og videreudvikling af universitetets kvalitetssikringssystem
 • Overordnet ledelsesmæssig ansvarlig for institutionsakkreditering og øvrige akkrediteringer
 • Implementering af strategiske indsatser på kvalitetssikringsområdet
   

Kvalitetssikringsgruppen:

Under rådet er der nedsat en kvalitetssikringsgruppe, der har til opgave at understøtte rådet. Gruppen består af Kvalitetsenhedens og fakulteternes kvalitetsmedarbejdere. Afhængigt af inden for hvilket område det konkrete arbejde med kvalitetssikring- og udvikling foregår, vil der endvidere inddrages relevante repræsentanter fra organisationen eksempelvis i forbindelse med revidering og udvikling af konkrete procedurer og politikker; eksempelvis institutledere, studieledere, samt medarbejdere fra Fælles Service.
 

Det Strategiske Uddannelsesråd

Det Strategiske Uddannelsesråd består af:

 • Prorektor for uddannelse (formand)
 • Prodekanerne for uddannelse fra alle fakulteter
 • Studiechefen
 • Leder af sekretariatet i Studieservice
 • Leder af Kvalitetsenheden i Studieservice
 • Prorektors uddannelsesrådgiver deltager i møderne som observatør

Det Strategiske Uddannelsesråd står bl.a. for monitorering og udvikling af universitets uddannelser samt for behandling og drøftelse af kvaliteten af universitetets uddannelser (herunder fastsættelse af grænseværdier for nøgletal, behandling af ansøgninger om nye uddannelser og sammenlægning af uddannelser, uddannelsesberetninger mm.). Det Strategiske Uddannelsesråd er ligestillet med Rådet for kvalitetssikring og -udvikling.