Procedure for udvikling af nye uddannelser på Aalborg Universitet

Baggrund

”Procedure for udvikling af nye uddannelser på Aalborg Universitet” er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssikringssystem. Alle fakulteter har endvidere en beskrivelse af deres interne proces.

”Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet” definerer sammen med ”Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet” de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

Nye uddannelser og uddannelsesudbud skal prækvalificeres1 og godkendes af ministeren før oprettelse. I denne proces vurderes det, hvorvidt den nye uddannelse er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. For institutioner, der ikke har en positiv institutionsakkreditering, gælder det, at nye uddannelser skal akkrediteres hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Prækvalifikation er således betinget af, at uddannelsen efterfølgende opnår en positiv uddannelsesakkreditering.

Aalborg Universitet ønsker at udvikle uddannelser, som med hensyn til kvalitet og samfundsmæssig relevans opfylder de krav, der er fastlagt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og opfylder Aalborg Universitets egne krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.

1) Link til vejledning til prækvalifikation: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/kvalitetssikring-og-akkreditering

Formål

”Procedure for udvikling af nye uddannelser på Aalborg Universitet” beskriver universitetets interne procedure for udvikling af nye uddannelser på Aalborg Universitet, der går forud for ansøgningen om prækvalifikation i ministeriet. Proceduren og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om udvikling af nye uddannelser sker på et oplyst, velovervejet grundlag. Det skal bl.a. sikres at udviklingen af nye uddannelser på Aalborg Universitet tager afsæt i nuværende og fremtidige behov i det omgivende samfund og det eksisterende uddannelsesudbud, ligesom universitetets portefølje af uddannelser skal være i overensstemmelse med de overordnede strategiske overvejelser for universitetets udvikling.

Procedure

 • Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter tendenser og behov for nye uddannelser på landsplan, og prodekanerne for uddannelse orienterer kort om tanker og visioner for fakultetets uddannelsesportefølje og eventuelle konkrete overvejelser i forhold til udvikling af nye uddannelser (september/oktober).
   
 • Kvalitetsenheden indkalder årligt forslag til udvikling af nye uddannelser jf. oplysningsskemaet om nye uddannelser (bilag 1) fra fakulteterne samt udsender en tidsplan (oktober).
   
 • Uddannelsesforslagene skal udarbejdes med afsæt i drøftelserne i Det Strategiske Uddannelsesråd i  september/oktober.
   
 • Inden fremsendelse til behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd skal prodekanerne for uddannelse sikre det tværfakultære samarbejde om udvikling af nye uddannelser. Det skal her blandt andet vurderes, om alle relevante forskningsmiljøer er involveret i udviklingen af uddannelsen, og om en kompetenceprofil, som svarer til den ansøgte uddannelse, kan opnås via en udvikling af fagudbuddet inden for rammerne af en eksisterende uddannelse eller ved sammenlægning af eksisterende uddannelser på universitetet.
   
 • I forbindelse med indsendelse af oplysningsskemaerne skal fakulteterne desuden forholde sig til om de foreslåede nye uddannelser planlægges ledsaget af ændringer af eksisterende uddannelser i uddannelsesporteføljen.
   
 • Prodekanerne for uddannelse har ansvaret for at kvalitetssikre forslag til udvikling af nye uddannelser og fremsender disse forslag (bilag 1) til Kvalitetsenheden med henblik på behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd (ultimo januar).
   
 • Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter de indkomne forslag og rådgiver prorektor for uddannelse i forhold til uddannelsens betydning for det samlede uddannelsesudbud på fakultetet, universitetet og nationalt, herunder bl.a. i forhold til universitetets overordnede strategi (februar).
   
 • Prorektor for uddannelse beslutter, hvilke forslag der arbejdes videre på med henblik på indsendelse til prækvalifikation (februar).
   
 • Skolen udarbejder i samarbejde med fakultetet en officiel ansøgning om prækvalifikation på baggrund af de forslag, som prorektor for uddannelse har godkendt. Prodekanen for uddannelse har ansvaret for, at forslag til nye uddannelser er gennemarbejdede i henhold til kravene til prækvalifikation, herunder at behovet i forhold til arbejdsmarkedet er tydeligt beskrevet, og at det er undersøgt, at dette behov ikke allerede opfyldes af eksisterende uddannelser.
   
 • Prodekanen for uddannelse skal sikre, at udkastet til uddannelsen sendes i høring i relevante studienævn og institutter, som derved får mulighed for at komme med bidrag, indsigelser eller forslag til forskningssamarbejde. Derudover skal studielederen sikre, at aftagersiden, herunder blandt andet relevante aftagerpaneler samt evt. autorisationsgivende myndigheder, har haft adgang til at vurdere behovet for uddannelsens dimittender.
   
 • Prodekanen for uddannelse har efter godkendelse af dekanen ansvaret for, at udkast til ansøgning om prækvalifikation kvalitetssikres og sendes til Kvalitetsenheden (primo september).
   
 • Prorektor for uddannelse foretager den endelige godkendelse af ansøgning om prækvalifikation (ultimo september).
   
 • Prorektor for uddannelse orienterer direktionen om, hvilke forslag til nye uddannelser som indsendes til ministeriet med henblik på prækvalifikation.
   
 • Fakultetets kvalitetsmedarbejdere opretter uddannelsen digitalt via ministeriets hjemmeside (ultimo september).
   
 • Kvalitetsenheden fremsender de endelige ansøgninger om prækvalifikation til ministeriet med henblik på en afgørelse (ultimo september).