Procedure for lukning af uddannelser på Aalborg Universitet

Formål

”Procedure for lukning af uddannelser på Aalborg Universitet” beskriver universitetets interne procedure for lukning af eksisterende uddannelser på Aalborg Universitet, der går forud for orienteringen om lukningen af en uddannelse til styrelsen. Proceduren og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om at lukke en uddannelse sker på et oplyst, velovervejet grundlag.

Baggrund

”Procedure for lukning af uddannelser på Aalborg Universitet” er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssikringssystem. Alle fakulteter har endvidere en procedure, der beskriver fakulteternes interne beslutningsproces.

”Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet” definerer sammen med ”Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet” de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser.

Aalborg Universitet skal have en uddannelsesportefølje, der er i overensstemmelse med universitetets uddannelsesstrategiske satsninger og som med hensyn til kvalitet og samfundsmæssig relevans opfylder de krav, der er ministerielt fastlagt og opfylder Aalborg Universitets egne krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.

Det er dog en forudsætning, at uddannelser, der lukkes, fortsat afvikles. Afvikling af en uddannelse indebærer, at der ikke optages nye studerende på uddannelsen, men at allerede optagne studerende får mulighed for at gøre deres uddannelse færdig inden for rammerne af det gældende regelsæt for den pågældende uddannelse og krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.

Procedure

 • Kvalitetsenheden indkalder årligt forslag til lukning af uddannelser, jf. skabelon til lukning af uddannelser (bilag 1) fra fakulteterne samt udsender en tidsplan (oktober).
   
 • Prodekanen for uddannelse har ansvaret for at kvalitetssikre forslag til lukning af uddannelser og fremsender disse forslag (bilag 1) til Kvalitetsenheden med henblik på behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd (ultimo januar).
   
 • Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter de indkomne forslag og rådgiver prorektor for uddannelse i forhold til lukningens betydning for det samlede uddannelsesudbud på fakultetet, universitetet og nationalt, herunder i forhold til universitetets overordnede strategi (februar).
   
 • Prorektor for uddannelse beslutter, om de fremsendte forslag til lukning af uddannelser skal fremsendes til styrelsen til orientering (februar).
   
 • Skolen udarbejder i samarbejde med fakultetet en officiel orientering om lukning af uddannelser på baggrund af de forslag, som prorektor for uddannelse har godkendt.
   
 • Prodekanen for uddannelse har efter godkendelse fra dekanen ansvaret for, at udkast til orientering om lukning af uddannelse sendes til Kvalitetsenheden (primo juni).
   
 • Prorektor for uddannelse orienterer direktionen om, hvilke uddannelser, der lukkes.
   
 • Kvalitetsenheden fremsender de endelige orienteringer om lukning af uddannelser til styrelsen (ultimo juni)

Hvis lukningen imødekommes, skal fakulteterne sikre, at de studerende på den involverede uddannelse varsles (blandt andet i forhold til orlov osv.) samt sikre, at der udarbejdes en officiel plan for afvikling af og kommunikation omkring lukning af uddannelsen til alle relevante parter.