Procedure for sammenlægning af uddannelser uden prækvalifikation på Aalborg Universitet

Formål

”Procedure for sammenlægning af uddannelser uden prækvalifikation på Aalborg Universitet” beskriver universitetets interne procedure for sammenlægning af eksisterende uddannelser på Aalborg Universitet, der går forud for ansøgningen om sammenlægning i ministeriet. Proceduren og det løbende kvalitetsarbejde på universitetet har til hensigt at sikre, at beslutningen om at sammenlægge uddannelser sker på et oplyst, velovervejet grundlag. Det skal bl.a. sikres, at Aalborg Universitets uddannelsesportefølje er i overensstemmelse med universitetets uddannelsesstrategiske satsninger og opfylder de krav, der er ministerielt fastlagt og opfylder Aalborg Universitets egne krav til kvalitet og relevans i uddannelserne.

Baggrund

Aalborg Universitet kan årligt ansøge ministeriet om at sammenlægge to eller flere uddannelser uden prækvalifikation, når:

 • de uddannelser, der ønskes sammenlagt, ikke udbydes i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, eller når alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser efter centralt fastlagte uddannelsesbekendtgørelser, er enige om, at to eller flere uddannelser ønskes sammenlagt.
 • sammenlægning af to eller flere eksisterende uddannelser til én ny uddannelse ikke medfører ændringer i uddannelsens formål og erhvervssigte
 • den uddannelse, der etableres ved sammenlægningen, efter sit formål og erhvervssigte ikke forventes at have væsentlige negative konsekvenser for eksisterende beslægtede uddannelser.
 • centrale dele af de uddannelser, der indgår, videreføres, men fusionen mellem to eller flere eksisterende uddannelser vil også kunne betyde, at den sammenlagte uddannelse kan dække nye kompetencebehov.

Uddannelses- og forskningsministeren kan på baggrund af oplysningerne træffe afgørelse om følgende:

 • Godkendelse af den sammenlagte uddannelse på betingelse af lukning af de uddannelser, der indgår i sammenlægningen. Det er dog stadig en forudsætning, at uddannelser, der indgår i sammenlægningen, samtidig afvikles som selvstændige uddannelser.
 • Afslag på sammenlægning uden prækvalificering med henvisning til, at sammenlægningen forudsætter prækvalifikation og godkendelse som ny uddannelse.

Deadline for fremsendelse til ministeriet er fastsat til 1. september året før, sammenlægningen forventes at træde i kraft.

Procedure

 • Kvalitetsenheden indkalder årligt forslag til sammenlægning af uddannelser, jf. skabelon til indstilling af ansøgninger om sammenlægning af uddannelser (bilag 1) fra fakulteterne samt udsender en tidsplan (oktober).
   
 • Prodekanen for uddannelse har ansvaret for at kvalitetssikre forslag til sammenlægning af uddannelser og fremsender disse forslag (bilag 1) til Kvalitetsenheden med henblik på behandling i Det Strategiske Uddannelsesråd (ultimo januar.
   
 • Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter de indkomne forslag og rådgiver prorektor for uddannelse i forhold til sammenlægningens betydning for det samlede uddannelsesudbud på fakultetet, universitetet og nationalt herunder bl.a. i forhold til universitetets overordnede strategi (februar).
   
 • Prorektor for uddannelse beslutter, hvilke forslag der arbejdes videre på med henblik på indsendelse til godkendelse i ministeriet (februar).
   
 • Skolen udarbejder i samarbejde med fakultetet en officiel ansøgning om sammenlægning af uddannelser på baggrund af de forslag, som prorektor for uddannelse har godkendt.
   
 • Prodekanen for uddannelse har efter godkendelse fra dekanen ansvaret for, at udkast til ansøgning om sammenlægning af uddannelser sendes til Kvalitetsenheden (medio august).
   
 • Prorektor for uddannelse godkender de endelige ansøgninger om sammenlægning af uddannelser (ultimo august).
   
 • Prorektor for uddannelse orienterer direktionen om, hvilke uddannelser der indstilles til sammenlægning i ministeriet.
   
 • Kvalitetsenheden fremsender de endelige ansøgninger om sammenlægning af uddannelser til ministeriet med henblik på en afgørelse (ultimo august).

Hvis sammenlægning imødekommes, skal fakulteterne sikre, at de studerende på de involverede uddannelser varsles (blandt andet i forhold til orlov osv.) samt sikre, at der udarbejdes en officiel plan for kommunikation omkring den nye sammenlagte uddannelse til alle relevante parter.